De Anne Frank Stichting, meer dan een museum

De organisatie

 • Printen

In nauwe samenwerking met Otto Frank, Anne Franks vader, wordt op 3 mei 1957 de Anne Frank Stichting opgericht. De stichting is een onafhankelijke non-profitorganisatie die de onderduikplek en de dagboeken van Anne Frank beheert en Anne Franks levensverhaal wereldwijd uitdraagt.

Met Anne Franks levensverhaal als basis, tegen de achtergrond van de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog, ontwikkelt de stichting educatieve programma’s en producten. Het doel is jongeren bewust te maken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

De stichting kan haar missie uitvoeren dankzij de inkomsten uit het museum en de steun van fondsen, donateurs en subsidiënten.

Leerlingen actief met de Anne Frank krant 2017

Jaarverslag 2017

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke non-profit organisatie. Lees over onze activiteiten in 2017.

Naar het online jaarverslag
Het Anne Frank Huis aan de Prinsengracht. The Anne Frank House at the Prinsengracht.

Anne Frank Stichting en Anne Frank Fonds

Twee organisaties, twee missies...

Meer

Partners

Dankzij onze internationale partners zijn onze educatieve producten en projecten over de hele wereld te vinden.

Meer

Doneren

Steun de educatieve activiteiten van de Anne Frank Stichting.

Meer

Het begin

Op 3 mei 1957 wordt de Anne Frank Stichting opgericht met als belangrijkste doel het behoud van de schuilplaats en het uitdragen van Anne Franks levensverhaal. Na een inzamelingsactie start in 1958 de restauratie. Op 3 mei 1960 gaat het Anne Frank Huis officieel als museum open. Otto Frank is nauw betrokken bij de oprichting van de stichting. Van 1961 tot 1976 is hij lid van het bestuur, daarna is hij tot aan zijn dood in 1980 lid van het curatorium.

Otto Frank met met het bestuur van de Anne Frank Stichting voor Prinsengracht 263 (1957)
Otto Frank met het eerste bestuur van de Anne Frank Stichting in 1957. V.l.n.r. Floris Bakels, Otto Frank, Truus Wijsmuller en Herman Heldring.

Onze missie

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De Stichting brengt haar levensverhaal wereldwijd onder de aandacht, ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie, en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

Anne Frank Collectie

Het Achterhuis en de dagboekgeschriften van Anne Frank zijn de belangrijkste onderdelen van de Anne Frank Collectie. De collectie bevat daarnaast veel andere bijzondere stukken, waaronder brieven, foto’s en objecten van de familie Frank, de andere onderduikers en de helpers. De Anne Frank Stichting beheert deze collectie, doet onderzoek en stelt collectiestukken tentoon

Educatie

Als educatieve instelling ontwikkelt en verspreidt de Stichting educatieve programma’s en producten die inspireren en aansluiten bij de belevingswereld van jongeren wereldwijd. Het levensverhaal van Anne Frank vormt hierbij altijd de basis. In het leven van Anne Frank spelen antisemitisme, vooroordelen, ongelijke behandeling en het ontnemen van burgerrechten een allesoverheersende rol. De Anne Frank Stichting maakt deze thema’s bespreekbaar met als doel bewustwording en houdingsverandering bij jongeren.
Meer over ons educatief werk

Peer guides bij de reizende Anne Frank-tentoonstelling in Kroatië.

Strategische doelen 2016-2019

Op basis van de missie van de Stichting zijn voor de periode tot 2016-2019 de volgende strategische doelen geformuleerd:

 • Wij willen het Achterhuis, de plek waar Anne Frank was ondergedoken en haar dagboek schreef, zorgvuldig beheren en iedereen die dat wenst de gelegenheid geven deze plek te bezoeken.
 • Wij willen het levensverhaal van Anne Frank wereldwijd met zoveel mogelijk mensen delen aan de hand van een historisch betrouwbare, authentieke en aansprekende presentatie van haar levensverhaal.
 • Wij willen antisemitische denkbeelden en handelingen voorkomen en tegengaan.
 • We willen onze doelgroep bewust maken van denk- en gedragspatronen die ten grondslag liggen aan racisme en discriminatie en hen stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan het bevorderen en in stand houden van een open, pluriforme, democratische samenleving.

Kernthema's

Vanuit de strategische doelen zijn drie kernthema’s geformuleerd die als kader dienen voor de activiteiten van de stichting in de periode 2016-2019:

 1. Anne Frank, haar werk en de geschiedenis van haar tijd.
  We brengen het levensverhaal van Anne Frank over en maken gebruik van haar dagboek om dat levensverhaal te vertellen en haar gedachtegoed te verspreiden. De geschiedenis van haar tijd, niet beperkt tot de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging en de Holocaust, heeft een enorme invloed op haar leven gehad en speelt in die zin een belangrijke rol in het educatieve werk van de stichting. Daarbij zullen we ook basiskennis over de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging en de Holocaust aan de doelgroepen overdragen, met oog voor regionale / lokale perspectieven ingeval van projecten in andere landen.
 2. Antisemitisme.
  We ontwikkelen en implementeren educatieve programma’s om de ontwikkeling van antisemitisch gedachtegoed te voorkomen en bestaand antisemitisme tegen te gaan. De kennis van historische voorbeelden van antisemitisme (zoals antisemitisme in de Middeleeuwen) is belangrijk voor medewerkers van de stichting, maar vormt als zodanig geen leerdoel in onze educatieve activiteiten (met uitzondering uiteraard van het antisemitisme van de Nazi’s).
 3. Vooroordelen en discriminatie.
  We richten ons vooral op de bewustwording van denk- en gedragspatronen die tot vooroordelen, stereotypen en discriminatie kunnen leiden. Inhoudelijk ligt daarbij de focus op vooroordelen en discriminatie in relatie tot afkomst, huidskleur en culturele achtergrond en ‘klassiek’ rechtsextreem gedachtegoed. Voor andere, veel voorkomende vormen van discriminatie zoals die van LHBT en moslims ontwikkelen we geen activiteiten. Andere organisaties met meer specifieke expertise op deze terreinen houden zich hiermee bezig. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van extremistisch gedachtegoed zoals de radicalisering van jonge moslims, tenzij het gaat om ‘klassiek’ rechtsextreem gedachtegoed. Dat laat onverlet dat tijdens educatieve programma’s deze en andere vormen van discriminatie naar voren kunnen komen.

Jaarlijks verschijnt een verslag van de Anne Frank Stichting met daarin de belangrijkste activiteiten van het voorafgaande jaar: Jaarverslag 2016.

(Jaarverslagen 2010, 2011, 201220132014 en 2015)

Bestuur

De Directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Zij wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat haar met raad terzijde. Naast de Raad van Toezicht kent de Stichting ook een Raad van Advies.  De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke stromingen en adviseert de Raad van Toezicht over vraagstukken die bepalend zijn voor de identiteit van de Stichting. In feite fungeert de Raad van Advies als ‘klankbord van de samenleving’.

De leden van de Raad van Toezicht en Raad van Advies zijn onbezoldigd.

Financiën

De Anne Frank Stichting ontvangt voor haar reguliere museale activiteiten geen subsidie; zij is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van het museumbezoek,  de educatieve boekwinkel en het museumcafé. Voor de financiering van grote museale vernieuwingen en educatieve projecten in meer dan 40 landen, is de Stichting aangewezen op projectsubsidies van fondsen, donateurs en subsidiënten aan wie de Stichting verantwoording aflegt. Een overzicht van de belangrijkste subsidiegevers is te vinden in ons jaarverslag.

De inkomsten uit de educatieve boekwinkel worden hoofdzakelijk gevormd door publicaties over het levensverhaal van Anne Frank en de historische context waarin zich dat afspeelde. Een belangrijk deel van de verkoop bestaat uit het dagboek van Anne Frank,  waarvan de wereldwijde auteursrechten bij het Anne Frank Fonds in Bazel berusten.

Financieel overzicht uit het Jaarverslag 2016.

Beloningsbeleid

De Anne Frank Stichting hanteert een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en volgt, mits er voldoende loonruimte beschikbaar is, de loonontwikkelingen van de CAO verzelfstandigde rijksmusea (VRM). De directie wordt beloond binnen de kaders van de Code Cultural Governance.

BankGiro Loterij steunt

Sinds 2007 is de Anne Frank Stichting beneficiënt van de BankGiro Loterij en ontvangt zij jaarlijks een bedrag van 200.000 euro per jaar.

Op 10 februari 2015 werd in de Beurs van Berlage bekend gemaakt dat het Anne Frank Huis een extra bijdrage mocht ontvangen van 910.000 euro voor het project Het Anne Frank Huis maakt zich op voor een nieuwe generatie’Dankzij de extra bijdrage van de BankGiro Loterij wordt in het museum de levensgeschiedenis van Anne Frank voor een jongere generatie nog begrijpelijker en nog inzichtelijker gemaakt.

Vacatures

Regelmatig is de Anne Frank Stichting op zoek naar nieuwe medewerkers: vacaturepagina.