Organisatie jaarverslag 2017

Bestuur en organisatie

Jaarverslag 2017

De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Zij wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

Toezicht en advies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat haar met raad terzijde. De Raad van Advies adviseert de Raad van Toezicht over vraagstukken die bepalend zijn voor de identiteit van de Stichting.  

De heer E. Hirsch Ballin neemt 1 januari de voorzittershamer over van de heer W. Kok. Kok was twaalf jaar voorzitter van de Raad van Toezicht, de maximale zittingstermijn. Om dezelfde reden is mevrouw P. Kruseman per 1 januari 2017 teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht. De Stichting dankt hen voor hun betrokkenheid en inzet al die jaren.

“Voor de talloze, vooral jonge bezoekers van het Anne Frank Huis is dit niet alleen een plaats van herinnering. Zoals ik dat zelf ook ooit heb ervaren is dit een plaats die aan het denken zet over ieders eigen leven en de taken die we voor ons zien.””

Partners

In Argentinië, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en de Verenigde Staten werkt de Anne Frank Stichting samen met vaste partnerorganisaties. Zij organiseren reizende Anne Frank-tentoonstellingenen en (bijbehorende) educatieve activiteiten in hun land.

Beloningsbeleid

De Anne Frank Stichting hanteert een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en volgt in principe de loonontwikkelingen van de cao Museum. De directie wordt beloond binnen de kaders van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht en Raad van Advies zijn onbezoldigd.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de organisatie en de medewerkers van de Anne Frank Stichting en praat mee over voorgenomen organisatieontwikkelingen. De OR behandelt in 2017 negen instemmingsverzoeken en drie adviesaanvragen.