Jaarverslag 2019

Organisatie

Jaarverslag 2019

In samenwerking met Otto Frank wordt op 3 mei 1957 de Anne Frank Stichting opgericht, met als doel de onderduikplek van Anne Frank te beheren en open te stellen voor het publiek en Annes levensverhaal wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Missie Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De stichting brengt haar levensverhaal en haar werk wereldwijd onder de aandacht, mede ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

‘Wat is gebeurd, kunnen we niet meer veranderen. Het enige dat we kunnen doen is van het verleden leren en beseffen wat discriminatie en vervolging van onschuldige mensen betekenen.’

Speerpunten in 2019

 • We zien dat de algemene kennis over de Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging onder jongeren afneemt. We geven daarom meer aandacht aan de historische achtergronden van het levensverhaal van Anne Frank, in het museum en op onze website. Kennis van die achtergronden is ook nodig om de betekenis van Anne Franks levensverhaal voor het heden te kunnen duiden. Ook is er extra aandacht voor ons educatieve aanbod rond antisemitisme. In het museum breiden wij het aantal educatieve en inleidende programmas sterk uit.
 • Onze primaire doelgroepen zijn multiplicatoren: docenten, docenten in opleiding, coaches van voetbalclubs, peer educators en politieagenten.

Bestuur en organisatie

De Anne Frank Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen voor toezicht daarop. De code heeft betrekking op de Nederlandse gesubsidieerde culturele instellingen. Hier vindt u een nadere toelichting op de wijze waarop de Anne Frank Stichting aan de acht principes van de Governance Code Cultuur voldoet.

Governance Code Cultuur

Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directie verantwoordelijk is voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. De directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat haar met raad terzijde. De Raad van Advies adviseert de Raad van Toezicht over vraagstukken die bepalend zijn voor de identiteit van de Stichting.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op alle aspecten van de organisatie. Hier vindt u het verslag van de Raad van Toezicht over de wijze waarop de Raad in 2019 invulling gaf aan zijn rol, inclusief de agendapunten van de vergadering van de Raad van Toezicht.

Verslag 2019 Raad van Toezicht

Directie

De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Sinds 2011 is Ronald Leopold algemeen directeur en sinds 2012 is Garance Reus-Deelder zakelijk directeur.

De directie

Beloningsbeleid

De Anne Frank Stichting hanteert een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en volgt in principe de loonontwikkelingen van de cao Museum. De directie wordt beloond binnen de kaders van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht en Raad van Advies zijn onbezoldigd.

AVG

De Anne Frank Stichting hecht aan een goede naleving van de AVG. Zo hanteren we in de samenwerking met andere partijen steevast een zogeheten verwerkersovereenkomst, opgesteld volgens de AVG-richtlijnen. De naleving wordt periodiek getoetst door een externe partij. Over de naleving wordt tevens gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.

Inclusie en diversiteit

De Anne Frank Stichting onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Vanuit de statutaire doelstelling van de Anne Frank Stichting en de geschiedenis die de Stichting representeert, zijn diversiteit en inclusie wezenlijke waarden. We streven daarom via ons wervingsbeleid naar een diverse samenstelling van het personeel.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de organisatie en de medewerkers van de Anne Frank Stichting en praat mee over voorgenomen organisatieontwikkelingen. De OR bestaat uit vijf personen. In 2019 komen verschillende punten langs, waarvan de belangrijkste: de flexibilisering in het museum, volgend op de nieuwe wettelijke regels voor het inzetten van flexibel personeel. Meer informatie over de activiteiten van de OR is te vinden in het OR-jaarverslag. 

Verslag 2019 Ondernemingsraad

Partners

In Argentinië, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en de Verenigde Staten werkt de Anne Frank Stichting samen met vaste partnerorganisaties. Zij organiseren reizende Anne Frank-tentoonstellingenen en (bijbehorende) educatieve activiteiten in hun land.

Financiën

De Anne Frank Stichting ontvangt geen structurele overheidssubsidie voor het museum en is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van het museumbezoek.

Voor de financiering van grote museale vernieuwingen en educatieve projecten in binnen- en buitenland is de Stichting aangewezen op fondsen, donateurs en subsidiënten als de Europese Unie en de Nederlandse overheid.

Voorbeelden van projectondersteuning

 • De Europese Commissie draagt bij aan een samenwerkingsproject van de Anne Frank Stichting, het Museum van de Poolse Joden in Warschau en Kazerne Dossin in Mechelen. De drie instellingen maken materiaal voor docenten en politie en er vinden verschillende bijeenkomsten plaats waarbij politiemedewerkers en docenten uit de drie landen expertise uitwisselen.
 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten in Nederland voor docenten en docenten in opleiding, jongeren, politie en voor educatieve activiteiten in het betaalde voetbal. Daarnaast maakt VWS het mogelijk dat een medewerker van de Anne Frank Stichting deelneemt in de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
 • De Duitse Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) steunt de implementatie van de Europese online learning tool Stories that Move over racisme, antisemitisme en de discriminatie van Roma en Sinti, moslims en LHBT'ers.
 • In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren we preventieve interventies bij voetbalclubs uit om antisemitisme en racisme in een voetbalcontext bij jongeren te voorkomen. Ook stellen we in opdracht van SZW een factsheet op die inzicht geeft in de actuele situatie van het rechtsextremisme in Nederland.
 • Het vfonds ondersteunt opvoeringen van een educatieve interactieve theatervoorstelling voor het Nederlandse vo en mbo en aanvullende workshops voor leerlingen en studenten.
 • Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt plaatsingen van de Anne Frank-tentoonstelling Laat me mezelf zijn in diverse landen. 
 • Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken steunt een meerjarig samenwerkingsproject van de Anne Frank Stichting en het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau. Hierdoor is het in 2019 mogelijk een Poolse versie te maken van de reizende Anne Frank- tentoonstelling Laat me mezelf zijn.
 • Veterans Affairs Canada, een programma van de Canadese overheid, steunt een reeks presentaties van de reizende Anne Frank-tentoonstelling in de deelstaten Québec, Ontario, Manitoba en Alberta.
 •  Met steun van het Nederlandse agentschap van het EU-programma Erasmus+ (het subsidieprogramma European Solidarity Corps) werken een jaar lang twee Europese vrijwilligers bij de Anne Frank Stichting.

BankGiro Loterij

Sinds 2007 is de Anne Frank Stichting beneficiënt van de BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland. De Stichting ontvangt jaarlijks een vast bedrag van € 200.000. In 2019 ontvangen we € 46.510 extra, met dank aan de BGL-deelnemers die aangeven dat zij voor de Anne Frank Stichting willen meespelen.