Jaarverslag 2020

Organisatie

Jaarverslag 2020

In samenwerking met Otto Frank wordt op 3 mei 1957 de Anne Frank Stichting opgericht, met als doel de onderduikplek van Anne Frank te beheren en open te stellen voor het publiek en Annes levensverhaal wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Missie Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De stichting brengt haar levensverhaal en haar werk wereldwijd onder de aandacht, mede ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

‘Het werk van de Stichting is niet beperkt tot het beheren van het huis. Ze wil de gebeurtenissen tijdens de donkere jaren van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolgingen onder de aandacht brengen maar ook discriminatie, vooroordelen en onderdrukking in de wereld van vandaag bestrijden.’

Organisatieaanpassingen

De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de Anne Frank Stichting. De Stichting is voor haar financiering grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit het museum en ontvangt geen structurele overheidssubsidie. De Anne Frank Stichting ontkomt daarom niet aan organisatieaanpassingen.

Ronald Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting: ‘De wereld maakt een grote crisis door. Net als veel andere organisaties verkeren wij in zwaar weer en ontkomen we niet aan ingrijpende, pijnlijke maatregelen. Sinds de opening van het museum in 1960 zijn er bezoekers vanuit de hele wereld naar Amsterdam gekomen om het Anne Frank Huis te bezoeken. Entreegelden vormen de financiële basis voor het beheren en openstellen van Anne Franks onderduikplek en voor het uitvoeren van onze educatieve projecten wereldwijd. Nu veel bezoekers noodgedwongen wegblijven en we onze museuminkomsten grotendeels moeten missen, staat die financiële basis ernstig onder druk. Wij zijn de overheid buitengewoon erkentelijk voor de steun die we ontvangen. Desalniettemin blijven er substantiële tekorten over. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de pandemie en de gevolgen ervan zich gaan ontwikkelen. We moeten onze organisatie daarom aanpassen aan de veel lagere inkomsten, maar willen er daarnaast voor zorgen dat de kern van onze museale en educatieve missie uitgevoerd kan blijven worden.’

Drie pijlers

De Anne Frank Stichting gaat kostenbesparingen doorvoeren en is op zoek naar extra inkomsten. Daarnaast doet de Stichting een beroep op haar reserves. Onderdeel van de kostenbesparingen is een reorganisatie.

‘We realiseren ons dat we collega’s moeten laten gaan die jaren met hart en ziel voor de organisatie hebben gewerkt. Dat is een pijnlijk proces. We zullen het reorganisatieproces zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. De medewerkers die boventallig verklaard worden, kunnen een beroep doen op een goed sociaal plan.’

Bestuur en organisatie

De Anne Frank Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen voor toezicht daarop. De code heeft betrekking op de Nederlandse gesubsidieerde culturele instellingen. Hier vindt u een nadere toelichting op de wijze waarop de Anne Frank Stichting aan de acht principes van de Governance Code Cultuur voldoet.

Governance Code Cultuur

Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directie verantwoordelijk is voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. De directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat haar met raad terzijde.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op alle aspecten van de organisatie. Hier vindt u het verslag van de Raad van Toezicht over de wijze waarop de Raad in 2020 invulling gaf aan zijn rol, inclusief de agendapunten van de vergadering van de Raad van Toezicht.

Verslag 2020 Raad van Toezicht

Directie

De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Sinds 2011 is Ronald Leopold algemeen directeur. Garance Reus-Deelder, sinds 2012 zakelijk directeur, neemt op 1 juni 2020 afscheid van de Anne Frank Stichting en wordt algemeen directeur bij Plan Nederland. Ronald Leopold neemt haar taken over.

De directie

Beloningsbeleid

De Anne Frank Stichting hanteert een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en volgt in principe de loonontwikkelingen van de cao Museum. De directie wordt beloond binnen de kaders van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht en Raad van Advies zijn onbezoldigd.

AVG

De Anne Frank Stichting hecht aan een goede naleving van de AVG. Zo hanteren we in de samenwerking met andere partijen steevast een zogeheten verwerkersovereenkomst, opgesteld volgens de AVG-richtlijnen. De naleving wordt periodiek getoetst door een externe partij. Over de naleving wordt tevens gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.

Inclusie en diversiteit

De Anne Frank Stichting onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Vanuit de statutaire doelstelling van de Anne Frank Stichting en de geschiedenis die de Stichting representeert, zijn diversiteit en inclusie wezenlijke waarden. We streven daarom via ons wervingsbeleid naar een diverse samenstelling van het personeel.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de organisatie en de medewerkers van de Anne Frank Stichting en praat mee over voorgenomen organisatieontwikkelingen. In 2020 zijn er verkiezingen. Negen AFS-medewerkers stellen zich kandidaat, waarvan er zeven worden gekozen. In 2020 komen verschillende punten langs, waarvan de belangrijkste: de reorganisatie binnen de Anne Frank Stichting. Meer informatie over de activiteiten van de OR is te vinden in het OR-jaarverslag. 

Verslag 2020 Ondernemingsraad

Partners

In Argentinië, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en de Verenigde Staten werkt de Anne Frank Stichting samen met vaste partnerorganisaties. Zij organiseren reizende Anne Frank-tentoonstellingenen en (bijbehorende) educatieve activiteiten in hun land.

Onze partnerorganisaties

Financiën

De Anne Frank Stichting ontvangt geen structurele overheidssubsidie voor het museum en is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van het museumbezoek.

Voor de financiering van grote museale vernieuwingen en educatieve projecten in binnen- en buitenland is de Stichting aangewezen op fondsen, donateurs en subsidiënten als de Europese Unie en de Nederlandse overheid.

Voorbeelden van projectondersteuning

  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten in Nederland voor docenten en docenten in opleiding, jongeren, politie en voor educatieve activiteiten in het betaalde en in het amateurvoetbal. Daarnaast maakt VWS het mogelijk dat een medewerker van de Anne Frank Stichting deelneemt in de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
  • De Stichting 75 jaar vrijheid ondersteunt de ontwikkeling en opvoering van educatieve interactieve theatervoorstellingen voor het Nederlandse vo en mbo, evenals aanvullende workshops voor leerlingen en studenten.
  • Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt plaatsingen van de Anne Frank-tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn’ in diverse landen, waaronder Colombia en Suriname. (Vanwege corona vinden tentoonstellingen niet in 2020 maar later plaats.)
  • Veterans Affairs Canada, een programma van de Canadese overheid, steunt een reeks presentaties van de reizende Anne Frank-tentoonstelling in de deelstaten Québec, Ontario, Manitoba en Alberta. (Vanwege corona vinden tentoonstellingen niet in 2020 maar later plaats.)
  • Het VSB Fonds draagt financieel bij aan de ontwikkeling en plaatsing van een corona-proof outdoor versie van de reizende tentoonstelling ‘Laat mezelf zijn’.
  • Met steun van het Nederlandse agentschap van het EU-programma Erasmus+ (het subsidieprogramma European Solidarity Corps) werken een jaar lang twee Europese vrijwilligers bij de Anne Frank Stichting.
  • Met steun van het Oostenrijkse Ministerie van Sociale Zaken werkt een jaar lang een Oostenrijkse Vrijwilliger via ‘Gedenkdienst’ bij de Anne Frank Stichting
  • De Duitse Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) steunt de implementatie van de Europese online learning tool Stories that Move over racisme, antisemitisme en de discriminatie van Roma en Sinti, moslims en LHBT'ers.
  • Het digitale consultancy bureau SparkOptimus begeleidt het project Stories that Move. Tools tegen discriminatie om een groter bereik te verwezenlijken, door hun expertise kosteloos ter beschikking te stellen.Bedrijven en donateurs ondersteunen de crowdfundingactie voor Stories that Move. Tools tegen discriminatie.

BankGiro Loterij

Sinds 2007 is de Anne Frank Stichting beneficiënt van de BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland. De Stichting ontvangt jaarlijks een vast bedrag van € 200.000. In 2020 ontvangen we € 90.959 extra, met dank aan de BGL-deelnemers die aangeven dat zij voor de Anne Frank Stichting willen meespelen.