Organisatie

Jaarverslag 2022

In samenwerking met Otto Frank wordt op 3 mei 1957 de Anne Frank Stichting opgericht, met als doel de onderduikplek van Anne Frank te beheren en open te stellen voor het publiek en Annes levensverhaal wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Missie Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De stichting brengt haar levensverhaal en haar werk wereldwijd onder de aandacht, mede ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

‘Het werk van de Stichting is niet beperkt tot het beheren van het huis. Ze wil de gebeurtenissen tijdens de donkere jaren van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolgingen onder de aandacht brengen maar ook discriminatie, vooroordelen en onderdrukking in de wereld van vandaag bestrijden.’

Bestuur en organisatie

De Anne Frank Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen voor toezicht daarop. De code heeft betrekking op de Nederlandse gesubsidieerde culturele instellingen. Hier vindt u een nadere toelichting op de wijze waarop de Anne Frank Stichting aan de acht principes van de Governance Code Cultuur voldoet.

Governance Code Cultuur

Het museum wordt bestuurd volgens het raad van toezichtmodel, waarbij de directie verantwoordelijk is voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. De directie wordt benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat haar met raad terzijde.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op alle aspecten van de organisatie. Hier vindt u het verslag van de raad van toezicht over de wijze waarop de raad in 2022 invulling gaf aan zijn rol, inclusief de agendapunten van de vergadering van de raad van toezicht.

Op 31 december neemt Ernst Hirsch Ballin na twaalf jaar afscheid als voorzitter van de raad van toezicht wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet bij de Anne Frank Stichting. Hij wordt opgevolgd door Wouter Koolmees.

Verslag 2022 raad van toezicht

Directie

De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Sinds 2011 is Ronald Leopold algemeen directeur. Hij heeft na het vertrek van Garance Reus-Deelder tijdelijk de taken van de zakelijk directeur waargenomen. Per november 2022 is Mireille Pondman aangesteld als zakelijk directeur. Hiervoor was zij werkzaam als directeur bij het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. 

‘In deze tijd van grote transities is het werk van de Anne Frank Stichting relevanter dan ooit. Ik ben dan ook zeer verheugd om samen met de collega’s een bijdrage te mogen leveren aan de doelstellingen en continuïteit van de Stichting.’

Beloningsbeleid

De Anne Frank Stichting hanteert een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en volgt in principe de loonontwikkelingen van de cao Museum. De directie wordt beloond binnen de kaders van de Code Cultural Governance. De raad van toezicht en Raad is onbezoldigd.

AVG

De Anne Frank Stichting hecht aan een goede naleving van de AVG. Daarom stellen we in  samenwerking met andere partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst op, opgesteld volgens de AVG-richtlijnen. De naleving wordt periodiek getoetst door een externe partij. Binnen de Anne Frank Stichting worden medewerkers periodiek betrokken in de naleving van beleid en procedures rondom het verwerken van persoonsgegevens en de AVG.

Inclusie en diversiteit

De Anne Frank Stichting onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Vanuit de statutaire doelstelling van de Anne Frank Stichting en de geschiedenis die de Stichting representeert, zijn diversiteit en inclusie wezenlijke waarden. We streven daarom via ons wervingsbeleid naar een diverse samenstelling van het personeel.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de organisatie en de medewerkers van de Anne Frank Stichting en praat mee over voorgenomen organisatieontwikkelingen. Tot de verkiezingen in september 2022 zijn er vijf AFS-medewerkers lid van de OR, na de verkiezingen bestaat de OR uit zeven (merendeels nieuwe) leden. In 2022 komen verschillende punten langs, waaronder een ARBO-adviesaanvraag. Meer informatie over de activiteiten van de OR is te vinden in het OR-jaarverslag.

Verslag ondernemingsraad 2022

Partners

In Argentinië, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en de Verenigde Staten werkt de Anne Frank Stichting samen met vaste partnerorganisaties. Zij organiseren reizende Anne Frank-tentoonstellingenen en (bijbehorende) educatieve activiteiten in hun land.

Onze partnerorganisaties

Financiën

De Anne Frank Stichting ontvangt geen structurele overheidssubsidie voor het museum en is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van het museumbezoek.

Voor de financiering van grote museale vernieuwingen en educatieve projecten in binnen- en buitenland is de Stichting aangewezen op fondsen, donateurs en subsidiënten als de Europese Unie en de Nederlandse overheid.

Voorbeelden van projectondersteuning

 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten in Nederland voor docenten en docenten in opleiding, jongeren, politie en voor educatieve activiteiten in het betaalde en in het amateurvoetbal. Daarnaast maakt VWS het mogelijk dat de Anne Frank Stichting deelneemt in de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
 • Het ministerie van SZW ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten in Nederland in het amateur- en het betaalde voetbal.
 • De Europese Commissie ondersteunt de verspreiding van de toolbox tegen discriminatie Stories that Move 2.0, waaronder het trainen van docenten. Tevens ondersteunt de Europese Commissie het jongerenengagement en de ontwikkeling van trainingstools binnen ons internationale Anne Frank Youth Network.
 • De Nederlandse ambassade in Colombia maakt de reizende Anne Frank-tentoonstelling in Colombia mogelijk, incluis plaatsingen en gidsentrainingen.
 • Het European Solidarity Corps (EU programma, in Nederland uitgevoerd door het Nederlands Jeugd Instituut) helpt de Anne Frank Stichting aan drie vrijwilligers binnen de afdeling Educatieve Projecten.
 • Het Mondriaan Fonds maakt het ontwikkelen en bouwen van de online Anne Frank Kennisbank mogelijk, evenals de ontwikkeling van de educatieve tool Annes Wereld.
 • Verschillende Nederlandse ambassades maken reizende Anne Frank-tentoonstellingen mogelijk, respectievelijk in Frankrijk, Hongarije, Italië en Suriname.
 • Het Ministerie van Veterans Affairs in Canada sponsort onze educatieve activiteiten in Canada.
 • De Gemeente Amsterdam ondersteunt de internationale expert-conferentie Sense of Belonging.
 • De David Berg Foundation maakt de Engelstalige dub van het vervolg op het Anne Frank videodagboek, Na de Arrestatie, mogelijk.
 • Het Netwerk Digitaal Erfgoed draagt bij aan het koppelen van het externe WO2 thesaurus van het NIOD aan ons collectiebeheersysteem. 
 • De Vriendenloterij maakt de tijdelijke tentoonstelling 75 jaar dagboek in het Anne Frank Huis mogelijk.

VriendenLoterij

Sinds 2006 is de Anne Frank Stichting beneficiënt van de VriendenLoterij (voorheen BankGiro Loterij).  De VriendenLoterij steunt organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen en cultuur.

De Anne Frank Stichting ontvangt een cheque ter waarde van maar liefst € 273.866,-  van de VriendenLoterij als bijdrage over 2022. Naast het jaarlijkse vaste bedrag van
€ 200.000 ontvangen we een extra bijdrage van € 73.866,-  met dank aan de deelnemers die aangeven dat zij voor de Anne Frank Stichting willen meespelen.

Prins Bernhard Cultuurfonds

De Anne Frank Stichting neemt op 28 november de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2022 in ontvangst. Koningin Máxima reikt de oeuvreprijs ter waarde van € 100.000 uit tijdens een feestelijke ceremonie in het STRAAT Museum in Amsterdam. De Stichting is zeer vereerd en verguld met de prijs, die zij zal gebruiken voor de ontwikkeling van een audiotour voor kinderen en jongeren, voor in het Anne Frank Huis en voor online.

‘De Anne Frank Stichting brengt al decennialang het levensverhaal en gedachtegoed van Anne Frank op een creatieve en inspirerende manier wereldwijd onder de aandacht. Met ingenieuze digitale en educatieve oplossingen wijst ze op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en tegelijk op het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie. Een mooie en terechte winnaar van onze culturele oeuvreprijs, die jaarlijks een beloning is voor een organisatie of persoon die zich op bijzondere manier en langdurig inzet voor cultuur of natuur.’